دسته: قانون

مواد برگزیده ی ۴۰۰تا۵۰۰ قانون مدنی

مواد برگزیده ی ۴۰۰تا۵۰۰ قانون مدنی

مواد برگزیده ی ۴۰۰تا۵۰۰ قانون مدنی متن مواد زیر برگرفته از نرم افزار آوای قانون applaw.ir می باشند ماده ۴۰۱ – اگر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم...

مواد برگزیده ی ۳۰۰تا۴۰۰ قانون مدنی

مواد برگزیده ی ۳۰۰تا۴۰۰ قانون مدنی

مواد برگزیده ی ۳۰۰تا۴۰۰ قانون مدنی متن مواد زیر برگرفته از نرم افزار آوای قانون applaw.ir می باشند ماده ۳۰۲ – اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین را تأدیه کند...

مواد برگزیده ی ۲۰۰تا۳۰۰ قانون مدنی

مواد برگزیده ی ۲۰۰تا۳۰۰ قانون مدنی

مواد برگزیده ی ۲۰۰تا۳۰۰ قانون مدنی متن مواد زیر برگرفته از نرم افزار آوای قانون applaw.ir می باشند ماده ۲۰۲ – اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و...

مواد برگزیده تا۲۰۰ قانون مدنی

مواد برگزیده تا۲۰۰ قانون مدنی

مواد برگزیده تا۲۰۰ قانون مدنی متن مواد زیر برگرفته از نرم افزار آوای قانون applaw.ir می باشند ماده ۲۹ – ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند: ۱ – مالکیت...