اما جهنمیست هرکه کند کار بد،و زشت

aliparsapour

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط