اگر ساکت نشینم بنده خاموش بدان قطعاً شوم روزی فراموش

aliparsapour

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط