اگر ساکت نشینم بنده خاموش بدان قطعاً شوم روزی فراموش

علی پارساپور

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط