اگر مردم و مسئولان بدانند. که این قشر بزرگ هم می توانند(بررسی مهمترین مشکلات افراد دارای معلولیت)

علی پارساپور

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط