اگر نه تا ابد اسیر جلادیم

اگر نه تا ابد اسیر جلادیم
دست به دست هم دهیم آزادیم
اگر نه تا ابد اسیر جلادیم
ما به دست خود وطن به دشمنان دادیم
حال ره مشخص است
برای گذر از غلط به صحیح آزادیم
ما چرا چشم به دست دیگران داریم
برای مشکلی که خود به آن گرفتاریم
با نشستن مشکل شما که حل نخواهد شد
با سکوت درد مملکت دوا نخواهد شد

aliparsapour

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط