باید تلاش کنم تا بتوانم حداقل برای خود راهکاری برای فرار از زلزله احتمالی پیدا کنم

aliparsapour

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط