باید تلاش کنم تا بتوانم حداقل برای خود راهکاری برای فرار از زلزله احتمالی پیدا کنم

با توجه به کم بینایی و وابستگی به خانواده،راهکار رشد مالی با کسب موقعیت است
اگر پول داشته باشم میتوانم خانه‌ای در غیر از تهران برای خود بخرم
باید تلاش کنم تا کمک های اولیه را یاد بگیرم
در آزمون ارشد و وکالت سال آینده موفق شوم
اگر موقعیت کسب کنم حق انتخاب دارم
میدانم کمی سخت است اما باید تلاش کرد

aliparsapour

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط