بعد از آزمون ارشد امسال

تا ساعاتی دیگر آزمون ارشد شروع می شود
و هر کس به نحوی نتیجه ی زحمات خود را می بیند
بعد از آزمون
به مطالعه برای وکالت و همچنین گردآوری و مستند سازی آمار در مورد افراد دارای معلولیت می پردازم

aliparsapour

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط