دو چشم بی‌حیایم سمت کوریست و کار این بدن تنها صبوریست

دیروز در مورد چرایی هزینه برای چند عکس با دوتا از اعضای خ
بحث و بددهنی کردم که کار درستی نبود
از این دست پست ها که کوتاه است
باز هم فرستاده خواهد شد
باید از فحاشی در صحبت با اعضای خانواده حین عصبانیت و غیر آن پرهیز کنم
و رفتار درستی داشته باشم

aliparsapour

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط