دو چشم بی‌حیایم سمت کوریست و کار این بدن تنها صبوریست

aliparsapour

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط