دو چشم بی‌حیایم سمت کوریست و کار این بدن تنها صبوریست

علی پارساپور

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط