رفتن به بیمارستان سجاد نیروی انتظامی و سازمان نظام وظیفه از طریق مترو

برای رفتن به بیمارستان سجاد از متروی طالقانی استفاده کنیدبرای رفتن به نظام وظیفه در میدان سپاه
از مترو دروازه شمیران استفاده کنید

aliparsapour

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط