فایل صوتی تصویب کلیات لایحه حمایت از معلولین


البته در کشور قوانین لازمه را داشته‌ایم اما در عمل اجرا نشده اند
این آدرس کمپینی که احتمالاً نقش موثری در تصویب لایحه جدید دارد
www.ipetitions.com/petition/disabilitysupportcampaign
در این چند روز جلسات عمومی را گوش دادم
دستور کار جلسه چهارشنبه در مورد لایحه بود که بررسی جزئیات صورت نگرفت

aliparsapour

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط