هاشمی با رفتنش یک روز را تعطیل کرد این همه انسان ولی یک ساعتی تعطیل نیست

خیلی دلم میخواست این بیتم را در عنوان یکی از مطالبی که برای پلاسکو مینویسم
قرار دهم ولی جرات نکردم
حال آن را انتشار می دهم
و اعلام می کنم کشور و ملت ایران برای زلزله و در کل حوادث طبیعی آماده نیست
باید آمادگی کسب نماییم

aliparsapour

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط