هزاران درد پایان می پذیرد اگر جهل در میان ما بمیرد

باید تلاش کنیم تا، ایران عزیز را بسازیم
و این کار با تلاش مستمر هر یک از ما صورت خواهد گرفت
مانند نقطه ای هر یک از ما آبادی و آزادی را به ایران خواهیم بخشید

aliparsapour

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط