هزاران درد پایان می پذیرد اگر جهل در میان ما بمیرد

aliparsapour

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط