هزاران درد پایان می پذیرد اگر جهل در میان ما بمیرد

علی پارساپور

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط