چند بیت

به نام حسین شاه مردان دین. حقیقت بخواهی رهش را ببین
بگوید اگر دین ندارید آزادگی نه راه غلامی، و صد بندگی
بگوید اگر حاکم جور با نام دین ستم می کند حال او را بگیر

مادرم گوید،که قرآن خواندنش دارد صواب
هرکه قرآن را نخواند می شود روزی کباب
می شود در روز محشر این چنین دایم خطاب
برچه خاموشی گزیدی پس بشو حالا عذاب

مادرم گوید که ما اعمال جاری می شویم
در قیامت،با هدایت دست یاری می شویم
گویدش هر روز و هرشب با پدر دایم تلاش
تا اگر جایی رسیدی ما شریکت می شویم

aliparsapour

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط