چه فرقی می کند نام خدا چیست

چه فرقی می کند نام خدا چیست
مهم همبستگی،خوبی،و نیکیست
همه انسان، نباشد بین ما فرق
چه باشم من سیاه،قرمز، و بی رنگ
چه فرقی می کند دین شما چیست
مسیحی،یا که بودایی،یهودیست
مهم آدم شدن آدم پرستیست
مهم خوبیست
لبخند کسانیست
که کردی مهربانی
دست یاریست
مهم یاد خدا در بین ما نیست
مهم حق را بگفتن
پایداریست
مهم قصر بهشت جاودانه
نباشد
آن فقط باشد بهانه
بهشت باید در این دنیا بجوییم
بدی برکس نسازیم،بد نگوییم
تمام گفته ام باشد در این حرف
قوانینی که باشد عادلانه
بکن اجرا شما بی صد بهانه
چرا
چون راز صلح جاودانه
درون نظم
درون فکر های عاقلانه

aliparsapour

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط