بایگانی‌ ماهانه: تیر ۱۳۹۷

قطع برق

قطع برق

روز گذشته ۵ تیر ماه ۱۳۹۷ به علت قطع برق ساعت ۱۴ و ۱۵ دقیقه به سامانه ۱۲۱ زنگ زدم تا ساعت ۱۷ و ۴۱ دقیقه برق قطع بود برای بار دوم ۱۸ و...