بایگانی‌ ماهانه: اسفند ۱۳۹۵

وکالت

وکالت

وکالت با عدالت هم تراز است همانند کبوتر همچچو باز است قضاوت با وکالت همچو یک دست اگر هر یک نباشد می شوند پست تو خواهی تا رسی سمت حقیقت بیا دانش بجوی تا...

نقد را بچسب

نقد را بچسب

بخوان تا نرود سرت گلاه گشاد تا نخوری غم حال ،گذشته می شود امسال تلاش کن ما مامور به انجام وظیفه ایم تنبلی نه نتیجه با زحمت میسر است تو بخوان ترس بی معنیست...

یکی یکی بچه بیاورده زن

یکی یکی بچه بیاورده زن

یکی یکی بچه بیاورده زن تا بشوند عصا شود پیرزن تا که زن و مرد شوند رو سفید حماقتیست،حماقتی بس عجیب بچه بزرگ کردن فقط غذا نیست پوشک وشیر خشک،یک فضا نیست بچه یعنی...

مطالعه ی ارشد و وکالت

مطالعه ی ارشد و وکالت

در این لینک  میزان مطالعه ی من به صورت روزانه و یا هفتگی و موارد مرتبط با آن را ثبت می نمایم

jp

jp

کد jpازامروزمتوقف می شود به دلیل مورد دوم و تاثیر منفی بر ذهن و اغرارآمیز بودن و وقت گیر بودن به دلیل نشان دادن اراده و بررسی مورداول با آنکه بار ها به بی...

۲۴ ساعت زمان

۲۴ ساعت زمان

هر روز از ۲۴ساعت تشکیل شده است که ۸ساعت آن را در خوابیم اگر غذا خوردن و استحمام وبهداشت را ۴ساعت در نظر بگیریم میزان ساعات باقی مانده ۱۲ساعتمی شود حال وبگردی را یک...