لقب شعری من

بنده برای خودم لقب شعری نقطه را انتخاب کرده ام،و اشعارم را با این نام
منتشر خواهم نمود

aliparsapour

علی پارساپور هستم

مطالب مرتبط