لقب شعری من

بنده برای خودم لقب شعری نقطه را انتخاب کرده ام،و اشعارم را با این نام
منتشر خواهم نمود

aliparsapour

علی پارساپور هستم

شما ممکن است این را هم بپسندید