به رنگ سبز بلاگ

کرونا چه زمانی به پایان می رسد ؟

کرونا چه زمانی به پایان می رسد ؟

در کشور های مختلف واکسیناسیون با شدت و ضعف در حال انجام است . و اخبار مختلفی در مدت همه گیری کرونا از رسانه ها منتشر شده و بیم ها و امید هایی را...