دسته: اشعارم

برای رای، گامی برندارید

برای رای، گامی برندارید

the اگر ایران زمین را دوست دارید برای رای، گامی برندارید کنیم تحریم امسال انتخابات که شاید بشنوند آنها شکایات که شاید حل شود مشکل تحریم جوانان نخبه، نزنند جیم که شاید اوضاع اقتصادی...

۱۳ آبان کجایش جشن داشت+صوت

۱۳ آبان کجایش جشن داشت+صوت

۱۳ آبان کجایش جشن داشت پر خطا بود کینه ها بر جا گذاشت کینه هایی که دائم شد زیاد کاشکی روزی صلح جایش بیاد کاشکی این اشتباه گردد تمام کشورم به آمریکا گوید سلام...

کشور ایران شود روزی بهشت

کشور ایران شود روزی بهشت

کشور ایران شود روزی بهشت گر که ما با هم شروع سازیم به کشت کشت یک بذری که باشد حاصلش صلح و خوبی ، رفتن دیو‌ های زشت دیو هایی که انسان چهره اند...

قانون معلولان بودجه نداره

قانون معلولان بودجه نداره

قانون معلولان بودجه نداره تا اجرایی بشه لبخند بیاره چیکار حالا کنیم تا رفع شود درد باید فریاد زنیم تا نشویم سرد بگیم بودجه چه شد شل کنید خزانه برای حقمون نگیرید بهانه بریم...