برای رای، گامی برندارید

the اگر ایران زمین را دوست دارید برای رای، گامی برندارید کنیم تحریم امسال انتخابات که شاید بشنوند آنها شکایات که شاید حل شود مشکل تحریم جوانان نخبه، نزنند جیم که شاید اوضاع اقتصادی … ادامه خواندن برای رای، گامی برندارید