نتیجه را بعد از ظهر بررسی کردم
احتمال خیلی زیاد در تکمیل ظرفیت قبولم

در ادامه پاسخ نامه و درصدهایم

C نوع دفترچه

شماره سوال گزینه داوطلب گزینه صحیح 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 1 5 2 2 6 1 4 7 3 1 8 2 4 9 سفید 4 10 1 2 11 3 3 12 2 2 13 4 4 14 1 1 15 1 1 16 3 3 17 3 4 18 3 1 19 3 3 20 2 2 21 سفید 4 22 4 2 23 سفید 1 24 4 4 25 سفید 3 26 سفید 1 27 سفید 2 28 1 4 29 1 1 30 4 3 شماره سوال گزینه داوطلب گزینه صحیح 31 4 4 32 1 1 33 سفید 1 34 سفید 3 35 2 2 36 3 4 37 1 1 38 3 2 39 4 4 40 3 3 41 1 2 42 سفید 3 43 سفید 1 44 2 2 45 1 1 46 سفید 4 47 3 1,3 48 سفید 3 49 سفید 1 50 2 4 51 سفید 2 52 سفید 1 53 سفید 3 54 سفید 4 55 سفید 2,3 56 3 3 57 سفید 1 58 سفید 4 59 سفید 3 60 سفید 2 شماره سوال گزینه داوطلب گزینه صحیح 61 سفید 2 62 سفید 4 63 سفید 1 64 سفید 3 65 سفید 4 66 سفید 2 67 سفید 1 68 سفید 4 69 سفید 3 70 سفید 1 71 سفید 3 72 سفید 2 73 سفید 4 74 سفید 1 75 سفید 2 76 سفید 1 77 سفید 3 78 سفید 3 79 سفید 4 80 سفید 2 81 3 3 82 سفید 2 83 3 4 84 3 1 85 سفید 1 86 3 3 87 4 4 88 4 2 89 3 1 90 1 4 شماره سوال گزینه داوطلب گزینه صحیح 91 سفید 3 92 سفید 1 93 2 3 94 سفید 2 95 1 2 96 4 4 97 1 1 98 4 4 99 2 2 100 سفید 1,3 101 3 3 102 1 1 103 4 4 104 2 2 105 سفید 4 106 1 گزینه1 با تاثیر مثبت 107 سفید 3 108 3 3 109 2 2 110 3 3 111 4 4 112 2 2 113 1 1 114 4 4 115 1 1 116 3 1 117 3 3 118 2 2 119 1 4 120 2 2

نام درس
درس 48/33 حقوق مدنی 1
31/67 آیین دادرسی مدنی 2
16/67 حقوق تجارت 3
سفید اصول استنباط حقوق اسلامی 4
23/33 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
76/67 آیین دادرسی کیفری 6

#################

گزینه هایی که در آزمون انتخاب کردم

گزینه هایی که در آزمون انتخاب کردم

####
درصد های من با کلید غیر رسمی،که با نتیجه آزمونم تفاوت هایی دارد(چند تا از گزینه ها را هم یادم نبود چه زدم)
کل :  ۳۵/۶۳ ٪
مدنی : ۴۶/۶۶٪ و آدم : ۳۰٪ و و جزا : ۳۳/۳۳٪ و آدک ۶۵٪ و تجارت : ۱۸/۳۳٪

https://berangesabz.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%82%d9%88/

####
۴ صوت مرتبط با آزمون ۸ آذر

4 صوت مرتبط با آزمون 8 آذر

علی پارساپورمشاهده نوشته ها

Avatar for علی پارساپور

من به موضوعاتی چون سیاست، مشکلات اجتماعی، و فناوری علاقه دارم از به رنگ سبز برای انتشار مطالب مورد نظرم استفاده می کنم همچنین سایت عدل پیما را برای کسب درآمد از طریق مشاوره ی آنلاین حقوقی ایجاد کرده ام

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!