لیست چند ماده از برخی قوانین مهم کشور که عبارات نامناسبی نسبت به افراد دارای معلولیت در آن ها به کار رفته است

قانون مدنی مصوب 1307

ماده ۳۴۷
شخص کور می‌تواند خرید و فروش نماید مشروط بر این که شخصاً به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله‌ی کس دیگر ولو طرف معامله، جهل خود را مرتفع نماید.

******مثلا به جای استفاده از واژه کور باید بگوییم نابینا

 قانون ثبت اسناد و املاک ‌ مصوب 1310

ماده ۵۹

شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد:

۱- غیررشید یا محجور

۲- کور یا گنگ

۳- اشخاص ذی‌نفع در معامله

۴- خدمهٔ مسئول دفتر

۵- خدمهٔ اصحاب معامله

ماده ۶۴

در صورتی که طرفین معامله و یا یکی از آن‌ها کور یا کر و گنگ و بی‌سواد باشند علاوه بر معرفین هر یک از اشخاص مزبوره باید به معیت خود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نمایند که در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور به هم رسانند مگر اینکه بین خود معرفین کسی باشد که طرف اعتماد آن‌ها است. معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند به آن‌ها به اشاره مطلب را بفهماند. در مورد این ماده، مراتب در سندی که ثبت می‌شود و در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد.

*****
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

در این قانون کلماتی مثل کور و فلج وجود دارد

دو نمونه، که کلمه کور در آن به کار رفته است
ماده ۴۰۲
اگر شخصی یک چشم کسی را درآورد یا کور کند، قصاص می شود، گرچه مرتکب بیش از یک چشم نداشته باشد و دیه ای به وی پرداخت نمی شود. این حکم در مورد همه اعضای زوج بدن جاری است.

ماده ۴۰۳
اگر شخصی که دارای دوچشم است، چشم کسی را که فقط یک چشم دارد، درآورد یا آن را کور کند، مجنیٌ علیه می تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص یک چشم مرتکب منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر اینکه مجنیٌ علیه یک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، که دراین صورت می تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و یا با رضایت مرتکب، نصف دیه کامل را دریافت نماید.

*****

منبع متن مواد
 برنامه قانون در جیب شما

 بانک جامع قوانین کشور در برنامه قانون در جیب شما
cafebazaar.ir/app/law.app.omids

@@******@@@

دسترسی راحت  به متن کامل فوانین دکر شده در بالا

قانون مدنی
مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی
.www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c/

****

 قانون ثبت اسناد و املاک ‌
مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶
 با اصلاحات بعدی
www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%83-%e2%80%8c%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-1310/

*****
قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (کتاب اول تا چهارم)