میزان کم درس خواندنم و لزوم تغییراتی در کارهای روزانه+ بررسی قیمت برخی اجناس

با توجه به اهدافم و لزوم تلاش، سعی کنم اخبار را دنبال نکنم و فکر و ذکرم مواد قانون باشد و گاهی مطالب کانال کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت و پایگاه خبری اختیار … ادامه خواندن میزان کم درس خواندنم و لزوم تغییراتی در کارهای روزانه+ بررسی قیمت برخی اجناس