هدف

اگر خواهی رِسی بر هدف نباید کنی وقت خود را تلف نباید بگردی ، در اخبار روز همه فکر خود را به درسا بدوز بکوش آنچنان تا نگویی تو کاش نیاد وقت شادی برات … ادامه خواندن هدف