واکسن داخلی

سلامتی : واکسن‌های کرونای تولید داخل هنوز نیمه آماده هستند

t.me/pezeshkanghanon/36864

archive.is/ddjNS

@@

نامه کمیته وزارتی اخلاق در باره واکسن کروناویروس ساخت داخل

t.me/pezeshkanghanon/36965

archive.is/sfMPz

@@

گاهشمار واکسیناسیون کووید در ایران

t.me/pezeshkanghanon/37146

archive.is/Jv3Gh

@@

خانم دکتر‌ محرز در مورد نامه کمیته اخلاق …

t.me/pezeshkanghanon/37182

archive.is/voQe2

@@

Vaccine market

t.me/pezeshkanghanon/37231

archive.is/EQkht

@@

و اکنون واکسن نورا

t.me/pezeshkanghanon/37233

archive.is/q7tRJ

@@

گزارشی مهم به مردم و همکاران

t.me/pezeshkanghanon/37552

archive.vn/OaGFK

واقعیت در مورد واکسنهای ایرانی چیست ؟

t.me/pezeshkanghanon/37699

archive.vn/X8hlO

@@

@aliparsapour01

archive.vn/r7UZU

web.archive.org/web/20210709045450/https://twitter.com/aliparsapour01

توییترم

archive.vn/pJRUa

web.archive.org/web/20210709045007/https://berangesabz.ir/%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%85/

@@

واکسن کرونا

www.irna.ir/tag/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

archive.vn/z0WdW

web.archive.org/web/20210712123423/https://www.irna.ir/tag/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

@@

کوو ایران برکت

www.irna.ir/tag/%DA%A9%D9%88%D9%88+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA

archive.vn/YJ5qe

web.archive.org/web/20210712123826/https://www.irna.ir/tag/%DA%A9%D9%88%D9%88+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA

@@

برچسب ها – کوو ایران برکت

www.irinn.ir/fa/tag/1/%DA%A9%D9%88%D9%88%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA

archive.vn/M6dt1

web.archive.org/web/*/https://www.irinn.ir/fa/tag/1/%DA%A9%D9%88%D9%88%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA

@@

واکسن کوو ایران برکت

setad.ir/tag/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86+%DA%A9%D9%88%D9%88+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA

archive.vn/Ttfqz

@@

واکسن

www.isna.ir/tag/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

archive.vn/66Nq1

web.archive.org/web/20210712130908/https://www.isna.ir/tag/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

@@

واکسن کرونا

www.mehrnews.com/tag/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

archive.vn/Gj5Gr

web.archive.org/web/20210711010711/https://www.mehrnews.com/tag/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

@@

کوو ایران برکت

www.farsnews.ir/tag/%DA%A9%D9%88%D9%88%20-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA

archive.vn/kKlrt

web.archive.org/web/20210712132209/https://www.farsnews.ir/tag/%DA%A9%D9%88%D9%88%20-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA

www.farsnews.ir/tag/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86%20-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA

archive.vn/gfcRf

web.archive.org/web/20210712132933/https://www.farsnews.ir/tag/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86%20-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA

@@

واکسن

www.zoomit.ir/vaccine/

archive.vn/R0rVh

web.archive.org/web/*/https://www.zoomit.ir/vaccine/