یک نشست خبری و انعکاس اشتباه گفته ها توسط برخی خبرنگاران

رئیس سازمان بهزیستی دکتر قبادی دانا گفته هایی در جمع خبرنگاران داشتند که چند خبرگزاری گفته های ایشان را با اشتباهاتی منتشر کرده اند که در زیر می آیند باشگاه خبرنگاران www.yjc.ir/fa/news/6999325/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF @@نوشتاری@ رئیس … ادامه خواندن یک نشست خبری و انعکاس اشتباه گفته ها توسط برخی خبرنگاران