بایگانی‌ ماهانه: دی ۱۳۹۵

اندر احوال جهان

اندر احوال جهان

نابرده رنج که گفته گنج میسر نمی شود ایشان نمونه اش پدرش پولدار است و می شود آنکس که گشنگی ندیده غمی ندارد پس ما ها چشممان به نمودار فیمت است داءم تلاش کرده...

در اینجا چه خواهم نوشت

در اینجا چه خواهم نوشت

در أین چند ساله که با اینترنت آشنایی دارم همیشه دلم می خواست، سایتی ایجاد ومرتبا در آن بنویسم اقداماتی صورت گرفت ولی بنا به تنبلی ادامه نیافت حال میخواهم دوباره بنویسم از قانون،اجتماع،هر...