بایگانی‌ ماهانه: فروردین ۱۳۹۹

در خانه می مانیم ۰

در خانه می مانیم

درون خانه می مانیم شاید از این ویروس نحس گردیم راحت کتاب خوانیم آهنگ می دهیم گوش کنار خانواده چای کنیم نوش به دولت هم بگوییم کن تو چاره که جیبهامون سوراخه گشته پاره...

گلاب ناب ۰

گلاب ناب

گلاب ناب کاشان است مادر دوای درد، مرهم یار، یاور بدون چشم داشتی پر محبت برای درد و دل پایه ی صحبت همیشه فکر ماست،هر روز ،هرشب اگر ما تب کنیم او هم کند...

خلاصه کادر درمان در تلاشند ۰

خلاصه کادر درمان در تلاشند

پرستاران ایران در تلاشند که بیمارانشان در رنج نباشند کنند کوشش در شیفت های کاری بدون چشم داشت بر خلق یاری پزشکان در کنار این عزیزان به داد ما رسند پایبند به پیمان خلاصه...