4 صوت مرتبط با آزمون 8 آذر

صوت بالا تاخیر یک ساعته قطار ## سر و صدا در واگن قطار ## وضعیت مهمان پذیر ## بعد آزمون