در سال در تصادفات چند تفر معلول می شوند؟(آمار هایی مثل ۶۰هزار،۸۰هزار و۱۰۰ تا ۱۲۰هزار در این موضوع داریم)

وحید قبادی دانا رییس سازمان بهزیستی حوادث رانندگی کشور سالانه ۶۰ هزار معلول بر جا می‌گذارد – ۲۱ آبان ۱۳۹۸ www.irna.ir/news/83552612/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF اضافه شدن سالانه ۲ هزار نفر به جمعیت معلولان ضایعه نخاعی به دلیل … ادامه خواندن در سال در تصادفات چند تفر معلول می شوند؟(آمار هایی مثل ۶۰هزار،۸۰هزار و۱۰۰ تا ۱۲۰هزار در این موضوع داریم)