خاطرات

علی پارساپور

من به مسایلی چون سیاست،مشکلات اجتماعی،و فناوری علاقه دارم از به رنگ سبز برای انتشار مطالب مورد نظرم استفاده می کنم و بالاچه ی به رنگ سبز در بالاترین و توییترم دو مکان اصلی دیگر برای انتشار تفکراتم می باشند

مطالب مرتبط

۴ دیدگاه‌

 1. aliparsapour گفت:

  کمیسیونم رد شد

 2. aliparsapour گفت:

  ۱۲۰۸ زبان خارجي ۳ ۱۰ درس عادي – قبول
  ۱۲۶۲ تعليم وتربيت اسلامي ۲ ۱۵ درس عادي – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۰۸ ادبيات عرب (۱) صرف ونحو ۳ ۱۰٫۵ درس عادي – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۱۶ كلام (۱) ۲ ۱۱٫۵ درس عادي – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۲۴ تاريخ تحليلي اسلام (۱) ۲ ۱۵٫۵ درس عادي – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۲۵ تاريخ تحليلي اسلام (۲) ۱ ۱۵٫۵ درس عادي – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۳۳ فقه (۱) ۳ ۱۵ درس عادي – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۲۷ مقدمه علم حقوق ۲ ۱۶٫۵ درس عادي – قبول
  وضعيت نيمسال : درحال تحصيل
  اخذ شده گذرانيده معدل كل
  نيمسال ۱۸ ۱۸ ۱۳٫۲۸
  كل ۱۸ ۱۸ ۱۳٫۲۸

  نام درس واحد نمره وضع
  ۲۰۰۲۲۰۲۸ اصول فقه (۱) ۳ ۱۰ درس عادي – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۱۷ كلام (۲) ۲ ۱۹٫۵ درس عادي – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۰۹ ادبيات عرب (۲) صرف ونحو ۳ ۱۰٫۷۵ درس عادي – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۳۴ فقه (۲) ۳ ۱۰٫۵ درس عادي – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۴۴ حقوق اساسي ۲ ۱۶٫۵ درس عادي – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۴۵ حقوق مدني (۱) ۲ ۱۷٫۵ درس عادي – قبول
  ۱۲۲۱ زبان فارسي ۳ ۱۴ درس عادي – قبول

  كد درس نام درس واحد نمره وضع
  ۲۰۰۲۲۰۱۲ منطق (۱) ۳
  ۲۰۰۲۲۰۱۸ كلام (۳) ۲ ۱۷٫۵ درس عادي – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۲۲ زبان تخصصي (۱) ۲ ۱۴٫۵ درس عادي – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۲۹ اصول فقه (۲) ۳ ۱۰٫۵ درس عادي – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۳۵ فقه (۳) ۳ ۱۷ درس عادي – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۴۶ حقوق مدني (۲) ۲ ۱۲ درس عادي – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۵۲ حقوق جزاي عمومي ۲ ۱۸ درس عادي – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۱۰ ادبيات عرب (۳) صرف ونحو كاربردي ۲ ۸٫۵ درس عادي –
  ۱۲۰۹ تربيت بدني ۱ ۱ ۱۷ درس عادي – قبول by

  وضعيت نيمسال : درحال تحصيل

  كد درس نام درس واحد نمره وضع

  ۲۰۰۲۲۰۵۱ حقوق بين الملل عمومي ۲ ۱۵ درس عادي – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۴۸ حقوق تجارت (۱) ۲ ۱۷ درس عادي – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۳۰ اصول فقه (۳) ۳ ۱۳ درس عادي – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۳۶ فقه (۴) ۳ ۱۴ درس عادي – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۴۷ حقوق مدني (۳) ۲ ۱۹ درس عادي – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۱۳ منطق (۲) ۳ نمره گزارش نشده
  ۲۰۰۲۲۰۲۳ زبان تخصصي (۲) ۲ ۱۶٫۵ درس عادي – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۱۱ ادبيات عرب (۴) علوم بلاغت ۲ نمره گزارش نشده

  كد درس نام درس واحد نمره وضع
  ۲۰۰۲۲۰۱۹ تفسير قرآن (۱) ۲ ۱۳٫۵ درس عادي – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۱۴ فلسفه اسلامي (۱) ۳ ۱۴ درس عادي – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۳۱ اصول فقه (۴) ۳ ۱۷ درس عادي – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۳۷ فقه (۵) ۳ ۱۴ درس عادي – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۵۳ حقوق جزاي اختصاصي (۱) ۲ ۱۶ درس عادي – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۴۹ حقوق تجارت (۲) ۲ ۱۷ درس عادي – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۵۹ زبان تخصصي (۳) ۲ ۱۲ درس عادي – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۳۸ فقه (۶) ۳ ۱۶ درس عادي – قبول

  كد درس نام درس واحد نمره وضع
  ۲۰۰۲۲۰۱۵ فلسفه اسلامي (۲) ۳ ۱۴ درس عادي – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۳۲ اصول فقه (۵) ۳ ۱۵ درس عادي – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۴۳ تاريخ فقه وفقهاء ۲ ۱۵ درس عادي – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۲۰ تفسير قرآن (۲) ۲ ۱۶٫۵ درس عادي – قبول
  ۱۲۱۰ تربيت بدني ۲ ۱ ۱۷ درس عادي – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۳۹ فقه (۷) ۳ ۱۰ درس عادي – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۵۴ حقوق جزاي اختصاصي (۲) ۲ ۱۲ درس عادي – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۶۰ زبان تخصصي (۴) ۲ ۱۳ درس عادي – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۵۵ آئين دادرسي مدني ۲ ۱۶ درس عادي – قبول

  كد درس نام درس واحد نمره وضع

  كد درس نام درس واحد نمره وضع
  ۲۰۰۲۲۰۴۰ فقه (۸) ۳ ۱۵ درس عادي – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۴۱ فقه (۹) ۳ ۱۷٫۵ درس عادي – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۵۰ حقوق بين الملل خصوصي ۲ ۱۲ درس عادي – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۵۸ حقوق تطبيقي ۲ ۱۴ درس عادي – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۲۶ درايه الحديث ۲ ۱۳ درس عادي – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۲۱ علوم قرآن ۲ ۱۱ درس عادي – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۵۶ آئين دادرسي كيفري ۲ ۱۳ درس عادي – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۵۷ حقوق كار ۲ ۱۷ درس عادي – قبول

  دروس ترم۸
  منطق۲
  ادبیات عرب۴

  دروس برای معرفی ۴واحد
  ادبیات عرب ۳
  فقه تطبیقی

  واحد های اضافم
  انقلاب
  ۱۲۶۴ دانش خانواده و جمعيت ۲ ۱۵ درس عادي – قبول

  ۱۴۲واحد برداشتم
  ۷واحد را افتادم
  ۲واحد اضافی
  ۴واحد معرفی به استاد۷
  ۱۳۷واحد
  ۹واحد کم و ۴واحد اضافه میشه

 3. aliparsapour گفت:

  آذزو خانم هم لطف کرد یک بار با چارت چک کرد ببیند چند واحد مانده است

 4. aliparsapour گفت:

  به دلیل پاک کردن خاطرات قدیمی
  و مختصر بودن موارد جدید
  این مطلب ملغی می شود