خاطرات

علی پارساپور

من به مسایلی چون سیاست،مشکلات اجتماعی،و فناوری علاقه دارم از به رنگ سبز برای انتشار مطالب مورد نظرم استفاده می کنم و بالاچه ی به رنگ سبز در بالاترین و توییترم دو مکان اصلی دیگر برای انتشار تفکراتم می باشند

مطالب مرتبط

۴ دیدگاه‌

 1. aliparsapour گفت:

  کمیسیونم رد شد

 2. aliparsapour گفت:

  ۱۲۰۸ زبان خارجی ۳ ۱۰ درس عادی – قبول
  ۱۲۶۲ تعلیم وتربیت اسلامی ۲ ۱۵ درس عادی – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۰۸ ادبیات عرب (۱) صرف ونحو ۳ ۱۰.۵ درس عادی – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۱۶ کلام (۱) ۲ ۱۱.۵ درس عادی – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۲۴ تاریخ تحلیلی اسلام (۱) ۲ ۱۵.۵ درس عادی – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۲۵ تاریخ تحلیلی اسلام (۲) ۱ ۱۵.۵ درس عادی – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۳۳ فقه (۱) ۳ ۱۵ درس عادی – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۲۷ مقدمه علم حقوق ۲ ۱۶.۵ درس عادی – قبول
  وضعیت نیمسال : درحال تحصیل
  اخذ شده گذرانیده معدل کل
  نیمسال ۱۸ ۱۸ ۱۳.۲۸
  کل ۱۸ ۱۸ ۱۳.۲۸

  نام درس واحد نمره وضع
  ۲۰۰۲۲۰۲۸ اصول فقه (۱) ۳ ۱۰ درس عادی – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۱۷ کلام (۲) ۲ ۱۹.۵ درس عادی – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۰۹ ادبیات عرب (۲) صرف ونحو ۳ ۱۰.۷۵ درس عادی – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۳۴ فقه (۲) ۳ ۱۰.۵ درس عادی – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۴۴ حقوق اساسی ۲ ۱۶.۵ درس عادی – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۴۵ حقوق مدنی (۱) ۲ ۱۷.۵ درس عادی – قبول
  ۱۲۲۱ زبان فارسی ۳ ۱۴ درس عادی – قبول

  کد درس نام درس واحد نمره وضع
  ۲۰۰۲۲۰۱۲ منطق (۱) ۳
  ۲۰۰۲۲۰۱۸ کلام (۳) ۲ ۱۷.۵ درس عادی – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۲۲ زبان تخصصی (۱) ۲ ۱۴.۵ درس عادی – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۲۹ اصول فقه (۲) ۳ ۱۰.۵ درس عادی – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۳۵ فقه (۳) ۳ ۱۷ درس عادی – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۴۶ حقوق مدنی (۲) ۲ ۱۲ درس عادی – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۵۲ حقوق جزای عمومی ۲ ۱۸ درس عادی – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۱۰ ادبیات عرب (۳) صرف ونحو کاربردی ۲ ۸.۵ درس عادی –
  ۱۲۰۹ تربیت بدنی ۱ ۱ ۱۷ درس عادی – قبول by

  وضعیت نیمسال : درحال تحصیل

  کد درس نام درس واحد نمره وضع

  ۲۰۰۲۲۰۵۱ حقوق بین الملل عمومی ۲ ۱۵ درس عادی – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۴۸ حقوق تجارت (۱) ۲ ۱۷ درس عادی – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۳۰ اصول فقه (۳) ۳ ۱۳ درس عادی – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۳۶ فقه (۴) ۳ ۱۴ درس عادی – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۴۷ حقوق مدنی (۳) ۲ ۱۹ درس عادی – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۱۳ منطق (۲) ۳ نمره گزارش نشده
  ۲۰۰۲۲۰۲۳ زبان تخصصی (۲) ۲ ۱۶.۵ درس عادی – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۱۱ ادبیات عرب (۴) علوم بلاغت ۲ نمره گزارش نشده

  کد درس نام درس واحد نمره وضع
  ۲۰۰۲۲۰۱۹ تفسیر قرآن (۱) ۲ ۱۳.۵ درس عادی – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۱۴ فلسفه اسلامی (۱) ۳ ۱۴ درس عادی – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۳۱ اصول فقه (۴) ۳ ۱۷ درس عادی – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۳۷ فقه (۵) ۳ ۱۴ درس عادی – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۵۳ حقوق جزای اختصاصی (۱) ۲ ۱۶ درس عادی – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۴۹ حقوق تجارت (۲) ۲ ۱۷ درس عادی – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۵۹ زبان تخصصی (۳) ۲ ۱۲ درس عادی – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۳۸ فقه (۶) ۳ ۱۶ درس عادی – قبول

  کد درس نام درس واحد نمره وضع
  ۲۰۰۲۲۰۱۵ فلسفه اسلامی (۲) ۳ ۱۴ درس عادی – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۳۲ اصول فقه (۵) ۳ ۱۵ درس عادی – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۴۳ تاریخ فقه وفقهاء ۲ ۱۵ درس عادی – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۲۰ تفسیر قرآن (۲) ۲ ۱۶.۵ درس عادی – قبول
  ۱۲۱۰ تربیت بدنی ۲ ۱ ۱۷ درس عادی – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۳۹ فقه (۷) ۳ ۱۰ درس عادی – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۵۴ حقوق جزای اختصاصی (۲) ۲ ۱۲ درس عادی – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۶۰ زبان تخصصی (۴) ۲ ۱۳ درس عادی – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۵۵ آئین دادرسی مدنی ۲ ۱۶ درس عادی – قبول

  کد درس نام درس واحد نمره وضع

  کد درس نام درس واحد نمره وضع
  ۲۰۰۲۲۰۴۰ فقه (۸) ۳ ۱۵ درس عادی – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۴۱ فقه (۹) ۳ ۱۷.۵ درس عادی – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۵۰ حقوق بین الملل خصوصی ۲ ۱۲ درس عادی – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۵۸ حقوق تطبیقی ۲ ۱۴ درس عادی – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۲۶ درایه الحدیث ۲ ۱۳ درس عادی – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۲۱ علوم قرآن ۲ ۱۱ درس عادی – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۵۶ آئین دادرسی کیفری ۲ ۱۳ درس عادی – قبول
  ۲۰۰۲۲۰۵۷ حقوق کار ۲ ۱۷ درس عادی – قبول

  دروس ترم۸
  منطق۲
  ادبیات عرب۴

  دروس برای معرفی ۴واحد
  ادبیات عرب ۳
  فقه تطبیقی

  واحد های اضافم
  انقلاب
  ۱۲۶۴ دانش خانواده و جمعیت ۲ ۱۵ درس عادی – قبول

  ۱۴۲واحد برداشتم
  ۷واحد را افتادم
  ۲واحد اضافی
  ۴واحد معرفی به استاد۷
  ۱۳۷واحد
  ۹واحد کم و ۴واحد اضافه میشه

 3. aliparsapour گفت:

  آذزو خانم هم لطف کرد یک بار با چارت چک کرد ببیند چند واحد مانده است

 4. aliparsapour گفت:

  به دلیل پاک کردن خاطرات قدیمی
  و مختصر بودن موارد جدید
  این مطلب ملغی می شود