کرونا

کرونا

tweetna.ir/TAG/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

web.archive.org/web/20220506112853/http://tweetna.ir/TAG/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

archive.ph/pILK4

@
پزشکان و قانون

t.me/s/pezeshkanghanon

web.archive.org/web/20220504154104/https://t.me/s/pezeshkanghanon

archive.ph/RXgNb

archive.is/RXgNb

@

واکسن

t.me/s/pezeshkanghanon?q=%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86

archive.ph/XJojD

web.archive.org/web/20220505163602/https://t.me/s/pezeshkanghanon?q=%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86

@

واکسن داخلی

t.me/s/pezeshkanghanon?q=%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86+%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C

web.archive.org/web/20220506114123/https://t.me/s/pezeshkanghanon?q=%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86+%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C

archive.ph/ERW7i

@

نمکی

t.me/s/pezeshkanghanon?q=%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C

web.archive.org/web/20220506052245/https://t.me/s/pezeshkanghanon?q=%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C

archive.ph/eYksz

@

واکسن ایرانی

t.me/s/pezeshkanghanon?q=%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

archive.ph/QneiA

web.archive.org/web/20220505165200/https://t.me/s/pezeshkanghanon?q=%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

@

#واکسن

tweetna.ir/TAG/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86

web.archive.org/web/20220429073722/http://tweetna.ir/TAG/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86

archive.ph/bUOk5

archive.is/bUOk5

@

جدیدترین‌های «واکسن» | خبر فارسی

khabarfarsi.com/tags2/F68jmg==/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86

web.archive.org/web/20220429145651/https://khabarfarsi.com/tags2/F68jmg==/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86

web.archive.org/web/20220505150602/https://khabarfarsi.com/tags2/F68jmg==/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86

@@@@@

وزیر بهداشت
مسئولیت تهیه واکسن خارجی با قرارگاه است/ صف مرغ در حوزه دارو نداشتیم/ارز دریافتی وزارت بهداشت در سال کرونا کمتر از سال ۹۷

www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1061874-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84

archive.is/5xmKQ

web.archive.org/web/*/https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1061874-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84

@@

۰۹ اسفند ۱۳۹۹

گفت و گوی جام جم آنلاین با دکتر مسعود مردانی ؛
ابتلای حدود 40 درصد ایرانیان به کرونا

jamejamonline.ir/fa/news/1305537/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-40-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

archive.is/SJmIB

web.archive.org/web/20210318150722/https://jamejamonline.ir/fa/news/1305537/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-40-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

@@

عناوین اخبار گاهی حرف می زنمد

کرونا در ایران؛ آخرین اخبار و گزارش‌ها – ایرنا

www.irna.ir/subject/83681341/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7

archive.is/jG4uI

web.archive.org/web/*/https://www.irna.ir/subject/83681341/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7

@@

مطالبی در مورد آمار واقعی فوتی های کرونا

t.me/pezeshkanghanon/32859

archive.is/EEgSz

@@

t.me/pezeshkanghanon/32728

archive.is/fbpgF

@@

اعتراف دیرهنگام جناب حریرچی

فوتی‌های کرونایی بیشتر از آمار اعلامی است.آمار فوت‌شدگان را باید ۲ برابر حساب کرد

www.mehrnews.com/news/5047851/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1%DA%86%DB%8C

archive.is/cyvfC

web.archive.org/web/20201014110517/https://www.mehrnews.com/news/5047851/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1%DA%86%DB%8C

@@

کرونا دائما در حال جهش است/ آمار واقعی مرگ و میر کرونا چقدر است؟

رضا ملک زاده معاون تحقیقات وزارت بهداشت گفت: تست های تشخیصی کرونا فقط تا 50 درصد قادر به تشخیص ویروس این بیماری در بدن هستند به همین جهت تعداد واقعی مبتلایان و فوتیها تقریبا دوبرابر و نیم آمار رسمی است.

www.farsnews.ir/news/13990727000548/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

archive.vn/u28qF

web.archive.org/web/20201018111021/https://www.farsnews.ir/news/13990727000548/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

@@

مردانی، عضو ستاد کرونا: حتی آمار ۳۳۷ مرگ در یک روز هم واقعی نیست؛ این عدد باید ضرب در ۲.۵ شود_۲۹ مهر ۱۳۹۹

www.isna.ir/news/99072921065/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA

archive.is/YD6i4

web.archive.org/web/20201020143218/https://www.isna.ir/news/99072921065/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA

@@

جولان ویروس کرونا در خلأ مدیریت کارآمد/وضعیت بیماری در کشور بسیار نگران کننده است

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به آمارهایی که گاها از سوی برخی مدیران بصورت غیر رسمی اعلام می شود؛ اظهار کرد: بر اساس گزارشهای میدانی کادر درمان و همچنین بابررسی آمار دفن شده ها می توان گفت میزان مرگ و میر این بیماری در کشور حدود ۳ تا ۴ برابر آمار رسمی است .

irimc.org/news/id/45628/%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

archive.vn/aVdYL

web.archive.org/web/20201024104302/https://irimc.org/news/id/45628/%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA