مستنداتی از تلاش هایم برای رساندن صدایم به مسئولان در مورد نبود آمار دقیق