منابع صوتی وکالت

1560 نکته کلیدی حقوق مدنی

tabsareh.ir/books/view/5862/1560-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C

@@

1000 نکته کلیدی آ.د.مدنی

tabsareh.ir/books/view/3807/1000-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A2-%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C

@@
1200 نکته کلیدی حقوق جزا

tabsareh.ir/books/view/7916/1200-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AC%D8%B2%D8%A71200

@@
2000 نکته آیین دادرسی کیفری

tabsareh.ir/books/view/5864/2000-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C

@@

1000 نکته حقوق تجارت

tabsareh.ir/books/view/3808/1000-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA

@@

کارگاه صوتی نکات طلایی آیین دادرسی مدنی

tabsareh.ir/books/view/7897/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C

@@
کارگاه صوتی نکات طلایی حقوق مدنی

tabsareh.ir/books/view/7899/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C

@@

کارگاه صوتی نکات طلایی حقوق تجارت

tabsareh.ir/books/view/7898/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA

دانلود نرم افزار تبصره برای آندروید
play.google.com/store/apps/details?id=com.farhadma.tabsareh

@@

@آوای قانون
صوت تمام قوانین کاربردی
applaw.ir/detail.aspx?book_id=136

@@
در این سایت کتب صوتی حقوقی برای افراد کم بینا به صورت صوتی قرار داده شده است
gooshkon.ir/

@@
کتابخانه ای ویژه نابینایان و کم بینایان با ده ها کتاب حقوقی گویا
blind.ut.ac.ir/